Sokolovská 1523/10, 594 01 Velké Meziříčí

Úvod

Motto:

"Pomůžeme-li dětem najít správný klíček, dveře si otevřou již sami".

 

Vize mateřské školy

 "Prožívat každý den radostně, přátelsky a v harmonii se všemi.

Být nápomocni dětem při získávání nových vědomostí, dovedností, návyků a postojů důležitých k životu i pro další vzdělávání."

 

Něco málo o mateřské škole

 

Mateřská škola Sokolovská, známá také pod neoficiálním názvem "Klíček", patří ve Velkém Meziříčí svou historií k nejstarším. Byla založena v roce 1978 a dlouhou dobu jsme ji znali jako podnikovou "Kablováckou" MŠ. V roce 1991 byla předána do správy Městského úřadu ve Velkém Meziříčí, kde zůstává do dnešní doby. V roce 2002 změnila mateřská škola svoji právní formu a stala se součástí nově vzniklé příspěvkové organizace, která sdružila všechny MŠ ve Velkém Meziříčí pod jeden právní subjekt s názvem Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace.

 Škola se nachází na ulici Sokolovská, poblíž hlavní komunikace a autobusového nádraží v sídlištní zástavbě. Je dobře přístupná pro rodiče a děti ve směru od Brna i od Jihlavy. V její bezprostřední blízkosti se nachází Gymnázium a obchodní centrum. Škola má široké spádové území - Oslavice, Oslavička, Baliny, Jabloňov, Ruda, Dolní Radslavice.

V okolí MŠ se rozkládají zelené pozemky, hrací plácky i hřiště s novým herním programem. MŠ má možnost provozovat zimní sporty v nedalekém údolí Kunšovec a v areálu Fajtův kopec. Tyto lokality jsou využívány i pro environmentální vzdělávání a výchovu v MŠ.

Kapacita mateřské školy je 100 dětí. Škola je jednopatrová, zděná budova, které prošla celkovou rekonstrukcí, včetně zateplení . V MŠ jsou tři třídy částečně smíšené. Do IV. třídy Berušky chodí předškolní děti. Učí se zde souběžně v českém i anglickém jazyce. Materiální i technické vybavení je v MŠ na dobré úrovni. Ve třídách i v šatnách je nový nábytek, který odpovídá potřebám dětí. U každé třídy je k dispozici kuchyňka, kam si děti chodí pro jídlo,  pití, nádobí.

Rekonstrukcí prošly i umývárny pro dětri a sociální zařízení pro zaměstnance.

 V přízemí školy je kancelář vedoucí učitelky - úředním dnem je středa. Školní kuchyně se zázemím pracovníků ŠJ se nachází též v přízemí.

 

Přírodní zahrada

 

Školní zahrada je součástí mateřské školy. Na podzim v roce 2010 započala její celková rekonstrukce výměnou oplocení a instalací dřevěných herních prvků pro děti.

 V roce 2012 byl vyhlášen Krajem Vysočina grantový program na podporu EVVO. Úspěšným projektem s názvem  "Zahrada - místo k učení, relaxaci a setkávání" a díky podpoře Města Velkého Meziříčí, jsme zahájili budování Přírodní zahrady.  Hlavní projektantkou přírodní zahrady byla ing. Vlasta Hábová. Projekt realizovala firma "Živá zahrada", ing. Andrea a Radek Smolovi z Lukova. Na podzim r. 2012 jsme upravili terén a z nefunkčního bazénu v přední části zahrady vzniklo jezírko. Na jaře r. 2013 byly zahájeny zahradnické úpravy spojovací cesty do zahrady a osázeny volné plochy trvalkami. V jarních měsících byly založeny dvě vrbové stavby a vymodelovány herní kopečky. V místě základů po bývalém domku byl do terénu umístěn přírodní amfiteátr. Terén byl využit k nové instalaci posedových dřevěných schodů. Okolí pokryl štěrkopísek různých velikostí. Je využíván ke kreativním a smyslovým hrám. Došlo také k opravě přírodního ohniště. V amfiteátru okolí byly vysázeny bylinky a luční porosty, sloužící ke smyslovému vnímání. Okolí pískovišť nyní lemují "Slunné vršky" s vonnými i užitkovými bylinami. V září 2013 obdržela mateřská škola "Klíček" Sokolovská ve Velkém Meziříčí certifikát "Přírodní zahrada" při jejím slavnostním otevření, a to z rukou vedoucí pracoviště Chaloupky Velké Meziříčí Mgr. Jany Audy.

 V roce 2014 byl podpořen další projekt s názvem "Poznávat život, znamená prožívat přírodu" z programu Životní prostředí 2014 grantem Kraje Vysočina a Městem Velké Meziříčí. V tomto roce jsme úspěšně realizovali nové herní plochy pro děti. Vznikly dvě přírodní jámy naplněné kamínky a oblázky ke hrám dětí. V blízkosti bylinkové zahrádky mají děti k dispozici mobilní dřevěné kulisy "venkovní kuchyňky". Nad jezírkem byla pro děti položena hmatová stezka s vyměnitelnými zásobníky přírodního materiálu - mech, šišky, klacíky, dřevo, písek. Stezka slouží k přímému smyslovému kontaktu dětí s přírodními fragmenty. K rozvoji námětových her, dětské fantazie a kreativity dětí byla mezi stromy zhotovena "Robinsonova chýš" z vrbového proutí.

 V roce 2015 jsme opětovně uspěli se žádostí o grant z programu Životní prostředí 2015, a to s projektem "Ruku v ruce s přírodou". Mohli jsme pokračovat v našich dalších plánech v budování přírodní zahrady. V zahradě jsme rozšířili edukační místa o nové prvky, které slouží ke zvýšení smyslových prožitků, ke spontánním hrám, rozvoji myšlení, fantazie i k experimentování. Na jezírku bylo umístěno pozorovací plato k blízkému pozorování vodního světa, vodní plochy, vegetace. Provzdušnění jezírka zajišťují dva sluneční kolektory. Dřevěná konstrukce se sítí umístěná nad jezírkem, nám zabrání spadu nečistot do vodní plochy. V blízkosti amfiteátru byl umístěn závěsný dřevěný xylofon, který rozvíjí a podporuje muzikální cítění dětí, hudební fantazii.  Také se podařilo vytvořit malé edukační plochy v blízkosti přírodního ohniště. Pro zvýšení bezpečnosti vstupu do přírodní zahrady jsme položili ve svahu schůdky z přírodních kulánů. Pro zvýšení dětské imunity a zpříjemnění horkých dnů jsme instalovali "mlhoviště" s vrbovou zástěnou a "vyoblázkovanou" plochou, která  dobře odvádí vodu a  slouží jako lapač prachových částí v ovzduší. Zároveň poskytuje dětem příjemnou masáž nohou a vede k odstraňování ploché nohy.

 Vybavení naší zahrady se opírá o moderní koncept vzdělávání a výchovy. Vede k osvojení klíčových kompetencí v oblasti EVVO, které jsou základem celoživotního vzdělávání. Prvky pro svoji podnětnost, mnohostrannost, informovanost i motivaci vedou k aktivnímu rozvoji učení.

Díky přírodní zahradě se nám daří řešit a realizovat rozmanitý ekosystém, který slouží ke vzdělávání a ověřování si teoretických vědomostí v praxi. V dané lokalitě vylepšujeme životní prostředí, vytváříme místo k setkávání, spolupráci, relaxaci.

 


 

Projekty podpořil Kraj Vysočina          

a Město Velké Meziříčí

          

   

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ

 


 

O realizaci projektu v rámci programu Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Kraji Vysočina

pdf 128 kB  -  projekt "Jak to udělat?" 

 

 

 

pdf 72 kB  

  

Název projektu: MŠ Velké Meziříčí 22

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004061

Zahájení realizace projektu: 1. 6. 2017

Ukončení realizace projektu: 31. 5. 2019

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 1 109 886 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora a osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ

 

Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o školního speciálního pedagoga a chůvu v mateřské škole, podpora vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na čtenářskou pregramotnost,

matematickou pregramotnost, inkluzi, specifiku práce pedagoga s dvouletými dětmi a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv.

 

Nastavené šablony:

Školní speciální pedagog - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního speciálního pedagoga mateřské škole, která začleňuje do kolektivu minimálně tři děti s potřebou podpůrných opatření

prvního stupně podpory / se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Chůva - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - chůvu k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP

akreditovaného v systému DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti čtenářské pregramotnosti, matematické pregramotnosti a

inkluze.

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy, a to prostřednictvím absolvování akreditovaného vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole.

Pedagog absolvuje akreditovaný vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním rozsahu 24 hodin.

 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých

škol v rámci ČR.

 

 

 

 

Poslední aktuality:

Rozesílání aktualit

Automatické rozesílání aktualit z naší školky do Vašeho e-mailu. Zasílání lze kdykoliv zrušit kliknutím na tlačítko v doručených zprávách.

(spam ochrana)