Sokolovská 1523/10, 594 01 Velké Meziříčí

Úvod

 

Motto:

 

"Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mne to udělat a já pochopím."

  

Vize mateřské školy

 

Chtěli bychom být školou otevřenou novému myšlení a přístupům, kreativní, přitažlivou, přátelskou k dětem i rodičům, s pozitivním přístupem k životu.

Chtěli bychom být místem, kde se děti i dospělí cítí dobře a bezpečně, kde se rádi setkávají.

Chtěli bychom být prostorem, kde se může uplatnit každý jednotlivec.

Chtěli bychom být mateřskou školou, kde se naučíme vzájemné spolupráci, respektu i komunikaci. Kde uplatňování základních lidských hodnot a morálky nebude pouhou frází.

 

Něco málo o mateřské škole

 

Mateřská škola Sokolovská, známá také pod neoficiálním názvem "Klíček", patří ve Velkém Meziříčí svou historií k nejstarším. Byla založena v roce 1978 a dlouhou dobu jsme ji znali jako podnikovou "Kablováckou" MŠ. V roce 1991 byla předána do správy Městského úřadu ve Velkém Meziříčí, kde zůstává do dnešní doby. V roce 2002 změnila mateřská škola svoji právní formu a stala se součástí nově vzniklé příspěvkové organizace, která sdružila všechny MŠ ve Velkém Meziříčí pod jeden právní subjekt s názvem Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace.

 Škola se nachází na ulici Sokolovská, poblíž hlavní komunikace a autobusového nádraží v sídlištní zástavbě. Je dobře přístupná pro rodiče a děti ve směru od Brna i od Jihlavy. V její bezprostřední blízkosti se nachází Gymnázium a obchodní centrum. Škola má široké spádové území - Oslavice, Oslavička, Baliny, Jabloňov, Ruda, Dolní Radslavice.

V okolí MŠ se rozkládají zelené pozemky, hrací plácky i hřiště s novým herním programem. MŠ má možnost provozovat zimní sporty v nedalekém údolí Kunšovec a v areálu Fajtův kopec. Tyto lokality jsou využívány i pro environmentální vzdělávání a výchovu v MŠ.

Mateřská škola je zděná dvoupodlažní budova. V roce 2013 prošla celkovou rekonstrukcí a dostala nový kabát. Byla vyměněna všechna okna, která jsou opatřena výplní tlumící sluneční svit a žaluziemi. Nové vstupní dveře mají zabudovaný bezpečnostní systém. Budova byla zateplena. Fasáda školy dostala zeleno-žluto-oranžovou barvu, která koresponduje s okolím. V následujícím roce 2014 proběhla celková rekonstrukce kotelny, včetně výměny topných těles a krytů, parapetů.

Kapacita mateřské školy je 100 dětí. V MŠ jsou tři třídy částečně smíšené. Do IV. třídy Berušky chodí předškolní děti. Učí se zde souběžně v českém i anglickém jazyce. Materiální i technické vybavení je v MŠ na dobré úrovni. Ve třídách i v šatnách je nový nábytek, který odpovídá potřebám dětí. U každé třídy je k dispozici kuchyňka, kam si děti chodí pro jídlo,  pití, nádobí.

Rekonstrukcí prošly i umývárny pro dětri a sociální zařízení pro zaměstnance.

V přízemí školy je kancelář vedoucí učitelky - úředním dnem je středa. Školní kuchyně se zázemím pracovníků ŠJ se nachází též v přízemí.

 

Přírodní zahrada - grantový program na podporu EVVO (2012 - 2017)

 

Školní zahrada je součástí mateřské školy. Na podzim v roce 2010 započala její celková rekonstrukce výměnou oplocení a instalací dřevěných herních prvků pro děti.

 V roce 2012 byl vyhlášen Krajem Vysočina grantový program na podporu EVVO. Úspěšným projektem s názvem  "Zahrada - místo k učení, relaxaci a setkávání" a díky podpoře Města Velkého Meziříčí, jsme zahájili budování Přírodní zahrady.  Hlavní projektantkou přírodní zahrady byla ing. Vlasta Hábová. Projekt realizovala firma "Živá zahrada", ing. Andrea a Radek Smolovi z Lukova. Na podzim r. 2012 jsme upravili terén a z nefunkčního bazénu v přední části zahrady vzniklo jezírko. Na jaře r. 2013 byly zahájeny zahradnické úpravy spojovací cesty do zahrady a osázeny volné plochy trvalkami. V jarních měsících byly založeny dvě vrbové stavby a vymodelovány herní kopečky. V místě základů po bývalém domku byl do terénu umístěn přírodní amfiteátr. Terén byl využit k nové instalaci posedových dřevěných schodů. Okolí pokryl štěrkopísek různých velikostí. Je využíván ke kreativním a smyslovým hrám. Došlo také k opravě přírodního ohniště. V amfiteátru okolí byly vysázeny bylinky a luční porosty, sloužící ke smyslovému vnímání. Okolí pískovišť nyní lemují "Slunné vršky" s vonnými i užitkovými bylinami. V září 2013 obdržela mateřská škola "Klíček" Sokolovská ve Velkém Meziříčí certifikát "Přírodní zahrada" při jejím slavnostním otevření, a to z rukou vedoucí pracoviště Chaloupky Velké Meziříčí Mgr. Jany Audy.

 V roce 2014 byl podpořen další projekt s názvem "Poznávat život, znamená prožívat přírodu" z programu Životní prostředí 2014 grantem Kraje Vysočina a Městem Velké Meziříčí. V tomto roce jsme úspěšně realizovali nové herní plochy pro děti. Vznikly dvě přírodní jámy naplněné kamínky a oblázky ke hrám dětí. V blízkosti bylinkové zahrádky mají děti k dispozici mobilní dřevěné kulisy "venkovní kuchyňky". Nad jezírkem byla pro děti položena hmatová stezka s vyměnitelnými zásobníky přírodního materiálu - mech, šišky, klacíky, dřevo, písek. Stezka slouží k přímému smyslovému kontaktu dětí s přírodními fragmenty. K rozvoji námětových her, dětské fantazie a kreativity dětí byla mezi stromy zhotovena "Robinsonova chýš" z vrbového proutí.

 V roce 2015 jsme opětovně uspěli se žádostí o grant z programu Životní prostředí 2015, a to s projektem "Ruku v ruce s přírodou". Mohli jsme pokračovat v našich dalších plánech v budování přírodní zahrady. V zahradě jsme rozšířili edukační místa o nové prvky, které slouží ke zvýšení smyslových prožitků, ke spontánním hrám, rozvoji myšlení, fantazie i k experimentování. Na jezírku bylo umístěno pozorovací plato k blízkému pozorování vodního světa, vodní plochy, vegetace. Provzdušnění jezírka zajišťují dva sluneční kolektory. Dřevěná konstrukce se sítí umístěná nad jezírkem, nám zabrání spadu nečistot do vodní plochy. V blízkosti amfiteátru byl umístěn závěsný dřevěný xylofon, který rozvíjí a podporuje muzikální cítění dětí, hudební fantazii.  Také se podařilo vytvořit malé edukační plochy v blízkosti přírodního ohniště. Pro zvýšení bezpečnosti vstupu do přírodní zahrady jsme položili ve svahu schůdky z přírodních kulánů. Pro zvýšení dětské imunity a zpříjemnění horkých dnů jsme instalovali "mlhoviště" s vrbovou zástěnou a "vyoblázkovanou" plochou, která  dobře odvádí vodu a  slouží jako lapač prachových částí v ovzduší. Zároveň poskytuje dětem příjemnou masáž nohou a vede k odstraňování ploché nohy.

Rok 2016 přinesl nový projekt "Zpět do přírody". Dotace byly poskytnuty jednak z fondu Vysočiny, z grantového programu Životní prostředí 2016, a též se na rozpočtu projektu podílelo i MěÚ Velké Meziříčí. Realizace, která začala na jaře r. 2017 přinesla nové prvky ve formě permakulturních záhonů, byly provedeny okopové a mulčovací práce stávajících ploch, zasazeny keře rybízů, angreštu.Herní jámy a okolí amfiteátru bylo doplněno kačírkem a většími valouny různých tvarů. Děti dostaly ke hrám i k odpočinku smrkové sedací špalíky. Poblíž pískoviště dostalo místo dřevěné korýtko, sloužící ke hrám s vodou. Projekt byl zakončen instalací tkz. "Učící se tabulí", která na mobilních krychlích přináší pro děti i veřejnost různé informace, úkoly, zajímavosti z oblasti flóry i fauny. Na realizeci  prací se ve velké míře podíleli rodiče dětí, zaměstnanci MŠ, a to pod odborným vedením firmy Rozmarínek z Vídně u Velkého Meziříčí.

 Vybavení naší zahrady se opírá o moderní koncept vzdělávání a výchovy. Vede k osvojení klíčových kompetencí v oblasti EVVO, které jsou základem celoživotního vzdělávání. Prvky pro svoji podnětnost, mnohostrannost, informovanost i motivaci vedou k aktivnímu rozvoji učení.

 O zahradu nám pomáhají pečovat jak děti, zaměstnanci, tak i rodiče na jarních akcích "Když se rozjaří, dílo se podaří, na podzimních akcích"Když se ruce spojí...".

Díky přírodní zahradě se nám daří řešit a realizovat rozmanitý ekosystém, který slouží ke vzdělávání a ověřování si teoretických vědomostí v praxi. V dané lokalitě vylepšujeme životní prostředí, vytváříme místo k setkávání, spolupráci, relaxaci.

 


 

Projekty podpořil Kraj Vysočina          

a Město Velké Meziříčí

          

   

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ

 


 

Další projektové aktivity MŠ

 

Název projektu: "Jak šel čas aneb školka vypravuje"

Tento projekt je podpořen z Grantového systému podpory kultury města Velké Meziříčí

 Cílem projektu

  •   je podpora a rozvoj kulturních tradic ve městě;
  • osvojení si elementárních poznatků o světě lidí, kultury, která nás obklopuje, o proměnách a rozmanitostech kulturního prostředí, v němž žijeme;

  • podpora občanské sounáležitosti.

 Aktivity budou probíhat ve spojení s oslavami 40. výročí založení mateřské školy Sokolovská a 15ti letého vzniku příspěvkové organizace Mateřská škola Velké Meziříčí. Kulturní projekt doplňuje školní vzdělávací program mateřské školy.

 Kulturní aktivity:

  •  Slavnostní akademie s vystoupením dětí z mateřské školy v JC ve Velkém Meziříčí
  • Retro výstava: "Vzpomínky" - pomocí fotografií, výpovědí, záznamů, předmětů, hraček, knížek apod. přiblížíme život v MŠ v průběhu 40 ti let

  • Výstava dětských prací "Teď a tady

  • Zábavné odpoledne s radiem Vysočina pro děti a veřejnost v přírodní zahradě mateřské školy

  • Setkání bývalých zaměstnanců MŠ Sokolovská

  • Propagační almanach" Střípky historie"

 

 

 

Šablony pro MŠ"

 

pdf 72 kB  

  

Název projektu: MŠ Velké Meziříčí 22

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004061

Zahájení realizace projektu: 1. 6. 2017

Ukončení realizace projektu: 31. 5. 2019

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 1 109 886 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora a osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ

 

Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o školního speciálního pedagoga a chůvu v mateřské škole, podpora vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na čtenářskou pregramotnost,

matematickou pregramotnost, inkluzi, specifiku práce pedagoga s dvouletými dětmi a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv.

 

Nastavené šablony:

Školní speciální pedagog - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního speciálního pedagoga mateřské škole, která začleňuje do kolektivu minimálně tři děti s potřebou podpůrných opatření

prvního stupně podpory / se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Chůva - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - chůvu k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP

akreditovaného v systému DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti čtenářské pregramotnosti, matematické pregramotnosti a

inkluze.

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy, a to prostřednictvím absolvování akreditovaného vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole.

Pedagog absolvuje akreditovaný vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním rozsahu 24 hodin.

 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých

škol v rámci ČR.

 

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

 

  

 

Poslední aktuality:

Schůzka pro rodiče - pozvání Schůzka pro rodiče - pozvání

Informativní schůzka pro rodiče se bude konat dne 4.9.2018 (úterý) v 15.30 hod. v mateřské škole Sokolovská ve třídě III. Kuřátka. Na schůzce se rodičům představí nová ředitelka příspěvkové organizace p. Mgr. Zdeňka Požárová. Rodiče vyslechnou všeobecné informace společně,…

Nástup dítěte do MŠ a jeho adaptace Nástup dítěte do MŠ a jeho adaptace

Co by mělo dítě před nástupem do MŠ umět? Před nástupem do MŠ je třeba, aby rodiče vedli své děti k samostatnosti a zároveň dětem přizpůsobili denní režim režimu, který je podobný tomu v mateřské škole. Dítě se pak bude ve školce cítit jistější a klidnější. Dítěti ulehčíte zvykání na MŠ,…

Rozesílání aktualit

Automatické rozesílání aktualit z naší školky do Vašeho e-mailu. Zasílání lze kdykoliv zrušit kliknutím na tlačítko v doručených zprávách.

(spam ochrana)

Podporují nás: