1. Úvodní stránka
 2. Režim dne

Organizace provozu a činností v MŠ

Provoz MŠ zahajuje v 6.00

 • Hlavní vstupy do MŠ se otevírají ráno od 6.00 hod. do 8.00 hod. Vchody do MŠ fyzicky dozoruje školnice a uklízečka - monitorují cizí osoby.( Děti se schází ráno ve třídě Kočičky. Zde jsou do 7.15 - 7.30hod., poté se rozchází do jednotlivých tříd. V 15.00 hod se opět třídy spojí dle rozpisu. Rodiče jsou informováni o pobytu dětí logy tříd, které jsou na přehledné orientační nástěnce, umístěné v přízemí budovy v centru chodby.)
 • Pozdější příchody do MŠ zazvoní na zvonek své třídy. Po ověření osoby, otevírají učitelky domácím telefonem. Cizí osobu přijdou vyzvednout vedoucí učitelka, učitelky, vedoucí kuchyně nebo jiný pověřený zaměstnanec MŠ.
 • Hlavní vstupy se otevírají po obědě v 11.45 hod. a uzavírají v 12.15 hod. Pouze mimořádně (v době plavání, či jiné mimoškolní aktivity) jsou vstupy otevřeny do 13.00 hod. Dozoruje školnice, uklízečka.
 • Vstupy se opět otevírají v 14.00 hod. a uzavírají v 15.00 hod. Při vyzvedávání dětí po 15.00 hodině se zvoní na zvonek třídy, která ukončuje provoz (vyznačeno na vstupních dveřích MŠ).

Provoz MŠ ukončuje v 16.30 hodin.

 • Doba pobytu venku - je přizpůsobována danému typu počasí a dalším potřebám dětí. Rovněž přihlížíme k individuálnímu zdravotnímu stavu dětí. V MŠ je doba pobytu venku zpravidla 2 hodiny dopoledne, odpoledne se řídí délkou pobytu dětí v zařízení a roční dobou. Pobyt venku zkracujeme nebo zcela vynecháváme pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách a při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace. V letních měsících se organizace přizpůsobuje tak, aby bylo možné provádět činnosti dětí venku v co největším rozsahu. Rodiče jsou povinni zajistit dětem vhodnoun obuv a oblečení (přizpůsobit je aktuálnímu počasí) k pobytu venku.
 • Zdravotní odpočinek - probíhá denně po obědě (orientačně od 12.15 do 13.45). Děti odpočívají při pohádce, CD, DVD. Pro starší děti jsou připraveny individuální nerušící aktivity (délka je přizpůsobena věkovým a individuálním potřebám dětí).
 • Stravu - připravují pracovnice školní jídelny MŠ. Ranní a odpolední připravené svačiny si děti berou samy v kuchyňce, odnášejí použité nádobí na určené místo. Pitný režim je k dispozici během celého dne ve formě zásobníků zdravé vody nebo čaje. Mladším dětem pitný režim pomáhá zajišťovat učitelka. V MŠ jsou ve stravě zohledňovány děti s alergickými reakcemi na potraviny (písemní dohoda s rodiči). Více se o stravování můžete dozvědět v MŠ u vedoucí ŠJ.

Doba podávání stravy:

 • Ranní svačina - 8.30 - 9.00 hod.
 • Oběd - 11.30 -12.15 hod.
 • Odpolední svačina - 13.45 - 14.15 hod.

Orientační rozpis denních aktivit

6:00 - 8:40 nástup dětí do MŠ, hry a činnosti dětí dle výběru, volné i řízené, TV chvilky a pohybové aktivity
8:30  - 9:00 hygiena, dopolední svačina
9:00 - 9:45 činnosti vycházející ze ŠVP PV, TVP PV a aktuálních potřeb dětí, mimotřídní a mimoškolní aktivit
9:45 - 11:30 hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku (volné hry, tělovýchovné a poznávací aktivity)
11:30 - 12:15 hygiena, oběd
12:15 - 13:45 hygiena, odpočinek na lůžku dle individuálních potřeb, nerušivé činnosti pracovní, výtvarné
13:45 - 14:15 hygiena, odpolední svačina
14:15 - 16:30 volné hry dětí, zájmová činnost, odchod dětí z MŠ

Jednotlivé třídy mají vypracované své vlastní přehledy denních činností, které plně respektují věkové zvláštnosti a potřeby dětí v dané třídě. Jsou součástí třídních programů.

NEWSLETTER

Přihlaste se k odběru novinek a budete informovaní o dění v naší školce.

Zřizovatel školy
Podporuje nás
Kancelář ředitelky
a ekonomky školy:
Náměstí 73/9 (Obecník),
Velké Meziříčí
Nahoru