Třídy

MŠ má čtyři třídy. Děti předškolní jsou vzdělávány ve věkově stejné skupině dětí. Ostatní děti naplňují věkově smíšené třídy. V každé třídě pracují dvě plně kvalifikované učitelky, které se střídají při zajišťování dopoledních a odpoledních aktivit. V případě potvrzených integrací vypomáhá učitelkám ve třídě asistentka pedagoga.Třídy se liší svým zaměřením, vybavením, estetickými doplňky.

Každá třída si zpracovává vlastní pravidla pro soužití. Jejich vytvoření a dodržování je jednou ze základních podmínek k budování bezpečného a důvěryhodného prostředí v MŠ. Pravidla dávají dětem jasný řád, pravidelnost a předpověditelnost, což vede k získání pocitu jistoty. Pravidla vymezují, kam až děti mohou jít, co ještě mohou udělat a co už naopak není přijatelné."Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého". Děti jsou do vytváření pravidel aktivně zapojovány pomocí konkrétních situací, ze kterých vyplývá potřeba řešení.

Při realizaci vzdělávacích aktivit všechny třídy vychází ze ŠVP PV, ze kterého si vytváří vlastní TVP PV. Ten pak akceptuje věkové a individuální potřeby dětí ve třídě, je situačně otevřený. Tématické celky nebo projekty mají pestrou nabídku, která odráží aktuální situace, zájmy i přání dětí v jednotlivých třídách.

Ve vzdělávání preferujeme prožitkové, smyslové učení s praktickými činnostmi. Základní vzdělávací metodou je hra. Učitelky ve všech třídách přijímají děti bez rozdílu, s jejich silnými i slabými stránkami. Dětem jsou při nástupu do MŠ založena portfolia. Zde se uchovávají strategické dokumenty, práce dětí, týkající se jejich individuálního rozvoje a učení, výsledků ve vzdělávání v průběhu celé docházky do MŠ.

Mateřská škola pracuje s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, s dětmi s odkladem školní docházky i s dětmi mimořádně nadanými. Pro tyto děti jsou vypracovány plány pedagogické podpory nebo IVP, a to ve spolupráci s odborníky a rodiči.

 

NEWSLETTER

Přihlaste se k odběru novinek a budete informovaní o dění v naší školce.

Zřizovatel školy
Podporuje nás
Kancelář ředitelky
a ekonomky školy:
Náměstí 73/9 (Obecník),
Velké Meziříčí
Nahoru